HƯỚNG DẪN【Hướng Dẫn】Tính Năng Hầu Gái

【Hướng Dẫn】Tính Năng Hầu Gái

05/08

1- Tăng Bậc Hầu Gái:

Sử Dụng Kem Hầu Gái Để Tăng Bậc

2- Hầu Gái Phụ Thân:
Mỗi nhân vật tối đa 3 hầu gái phụ thân.Kế thừa % thuộc tính của Hầu Gái, loại thuộc tính kế thừa là Công, HP, Thủ.

3- Tẩy Luyện Hầu Gái:
Sử Dụng Sách Kỹ Năng Hầu Gái, Sách Kỹ Năng Hầu Gái - Cao để tẩy luyện kỹ năng cho hầu gái.

4- Triệu Hồi Hầu Gái:
Có 2 hình thức triệu hồi:

  • Triệu Hồi Thường: Mỗi ngày được 5 lần, có thể nhận hầu gái tím, cam, Mảnh Hầu Gái.
  • Triệu Hồi Vàng: Mỗi ngày đc free 1 lần, có thể nhận hầu gái tím, cam, đ

5-Ghép Hầu Gái:
Sử Dụng các mảnh hầu gái nhất định để ghép hầu gái.

6-Linh Hồn Hầu Gái: 

  • Ngự Linh Hầu Gái: Sử Dụng Hầu Gái để nâng cấp kích hoạt Ngự Linh

  • Ngự hồn hầu gái :

Chia làm 4 bộ Ngự Hồn : Đêm Tối, Quyền Trượng, Tinh Ngư, Bộ Cánh Hư Vô. Kích hoạt đủ bộ sẽ có các kĩ năng khác nhau.

  • Thiên Phú Hầu Gái: Sử Dụng bi tịch thiên phú Hầu Gái để nâng thiên phú hầu gái

7- Đi kèm với tính năng Hầu Gái là

  • Tính năng Hầu Gái Cầu Nguyện để nhận nguyên liệu hầu gái phong phú. Lượt cầu nguyện sẽ reset vào 5:00 mỗi ngày

  • Hỗ trợ cầu nguyện: Hỗ trợ người chơi khác, cầu nguyện 2 bên nhận được 30% thưởng cầu nguyện, người hỗ trợ nhận thêm điểm người tốt. Người được hỗ trợ bị giảm thời gian yêu cầu cầu nguyện.

Tham gia ngay nào Chiến Binh ơi!

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ