HƯỚNG DẪN【Hướng Dẫn】Tính Năng Tinh Nguyên

【Hướng Dẫn】Tính Năng Tinh Nguyên

08/08
  • Tinh Nguyên: chia làm các bộ khác nhau từ phẩm chất thường tới thần thoại.

  • Túi đồ tinh nguyên: Nơi chứa tinh nguyên của bạn, tại đây bạn có thể phân giải tinh nguyên phẩm chất thấp lấy Mảnh tinh nguyên để cường hóa tinh nguyên.

  • Cường hóa tinh nguyên: dùng mảnh tinh nguyên cường hóa tăng thuộc tính cơ bản công, thủ, HP.

  • Đổi tinh nguyên: Tại đây chúng ta có thể dùng điểm đổi tinh nguyên để đổi các tinh nguyên phẩm chất cao.

  • Điểm Đổi Tinh Nguyên: Có thể kiếm điểm đổi thông qua diệt boss thế giới LSV.
  • Ghép Tinh Nguyên: Có thể sử dụng 1 Tinh nguyên sử thi với 2 Tinh nguyên cực phẩm ghép thành tinh nguyên truyền thuyết, phẩm càng cao thuộc tính tăng càng nhiều.

Tham gia ngay Chiến Binh ơi!!!

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ